دوره جامع نویسندگی خلاق استاد فردین آریش

  دوره جامع نویسندگی خلاق استاد فردین آریش (قسمت اول)   دوره جامع نویسندگی خلاق استاد فردین آریش (قسمت دوم)   دوره جامع نویسندگی خلاق استاد فردین آریش (قسمت سوم) دوره جامع نویسندگی خلاق استاد فردین آریش (قسمت چهارم)

آموزش خبرنگاری، سوژه یابی استاد علی صدری‌نیا

  آموزش خبرنگاری، سوژه یابی استاد علی صدری‌نیا (قسمت اول)   آموزش خبرنگاری، سوژه یابی استاد علی صدری‌نیا (قسمت دوم)   سوژه یابی استاد علی صدری‌نیا مدیرکل روابط عمومی سازمان اوج، منبع: مرکز آموزش خبرگزاری ایسکانیوز