کتابی از استاد پیشتاز نظریه رسانه ای شدن در دنیا

این کتاب در ۷ فصل ” مقدمه، از واسطه بودن تا رسانه ای شدن”، “رسانه ای شدن، رویکرد نظری جدید”، “رسانه ای شدن سیاست از مطبوعات حزبی تا صنعت افکارسازی”، “رسانه ای شدن دین از ایمان کلیسایی تا افسون رسانه ای”، “رسانه ای شدن دین از ایمان کلیسایی تا افسون رسانه ای”، “رسانه ای شدن بازی از آجرها تا بایت ها، “رسانه ای شدن عادت واره شخصیت اجتماعی یک فردگرایی جدید” و “موخره، پیامد ها و سیاست رسانه ای شدن” نگاشته شده است.

نویسنده این کتاب، پروفسور” استیگ هاروارد” استاد پیشتاز نظریه ” رسانه ای شدن” دنیا در دهه اخیر است. سیدمحمد مهدی زاده، هم رییس فعلی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است.

این اثر ارزنده، توسط انتشارات “پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات” به طبع رسیده و قیمت آن سی هزار تومان است.

برچسب زده شده:

پیام بگذارید؟